Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Alkmaar ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Alkmaar en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden Crossfit Alkmaar

Artikel 1 – Algemeen


Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit Alkmaar wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Alkmaar. De ingeschrevene hierna te noemen: ‘de atleet’ verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder beschreven.

Minderjarigen (onder de 18 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Alkmaar.

Bij minderjarigen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid


De atleet verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

De atleet is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengt en dat eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.

De atleet is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Alkmaar, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Alkmaar, of van derden in de ruimste zin des woord.

CrossFit Alkmaar en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De atleet zal CrossFit Alkmaar en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren van alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht


De atleet is bekend met de gedragsregels die gelden voor CrossFit Alkmaar die in het pand vermeld zijn. De atleet is verplicht om zich tijdens iedere activiteit overeenkomstig de gedragsregels te gedragen.

Bij misdraging van de atleet of ander een lid van CrossFit Alkmaar, waaronder het overtreden van de gedragsregels, is de leiding bevoegd de atleet c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Alkmaar eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen


De abonnementsvormen van CrossFit Alkmaar zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende maanden en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

CrossFit Alkmaar behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

De lessen van CrossFit Alkmaar zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of CrossFit Alkmaar zal gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite.

CrossFit Alkmaar behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het oordeel van CrossFit Alkmaar te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Alkmaar te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Alkmaar zal CrossFit Alkmaar geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen


Een lidmaatschap van CrossFit Alkmaar is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Abonnementen zijn opzegbaar en te wijzigen met een maand opzegtermijn. Het pauzeren van de abonnementsvorm kan per kalendermaand.

Opzegging gebeurt door middel van een mail aan CrossFit Alkmaar.

De atleet heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso


Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Alkmaar eenmaal per jaar worden verhoogd. Leden zullen hiervan via mail op de hoogte worden gesteld.

Het abonnementsgeld wordt via automatische incasso geïnd.

Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

Het lesgeld is ook verschuldigd indien de atleet, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de atleet hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Alkmaar heeft verkregen nadat de atleet hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Alkmaar.

Mocht CrossFit Alkmaar de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Alkmaar vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Alkmaar gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de atleet worden verhaald.

De atleet is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Alkmaar.

Artikel 7 - Foto/video voor online gebruik

CrossFit Alkmaar maakt foto en video opnamen tijdens lessen en evenementen. Deze kunnen worden gebruikt ter promotie op social media, op de website van CrossFit Alkmaar of op ander drukwerk. Mocht de atleet hier bezwaar tegen hebben, dient hij/zij dit door te geven aan CrossFit Alkmaar.


Copyright 2015-2017 CrossFit Alkmaar